Op 18 november 1995 werd deze brief verspreid onder alle bewoners van de Horstermeerpolder:

Nederhorst den Berg 18-11-95

Geachte medebewoner van de Horstermeerpolder,

In De Brug van 25 oktober stond een gemeentelijk bericht onder 'overige vergunningen 'Horstermeer het plas-dras zetten van proeflocaties.' Voor de niet-geinformeerde polderbewoner misschien een onschuldige mededeling, maar helaas zit er veel meer achter. Als Provinciale Staten en Natuurmonumenten hun zin krijgen is over een aantal jaren zo'n 70% van de polder een moeras. Een operatie die naar onze mening niet leidt tot het door partijen beoogde doel, maar die wel onvoorspelbare risico's voor de polderbewoners met zich brengt.

Heel kort samengevat komt het op het volgende neer. Door de lage ligging van onze polder, circa 3,45 onder NAP, bestaat er een waterstroom van de hoger gelegen delen van de Gooi- en Vechtstreek richting Horstermeer. Wij lozen ons wateroverschot in de Vecht en sinds enige tijd in de Kortenhoefse plas. Gevolg hiervan is dat delen van het Gooi, bijvoorbeeld het Spanderswoud, te maken krijgen met watergebrek: verdroging. Om hier een einde aan te maken en om de natuurwaarde van de Horstermeerpolder te vergroten heeft Provinciale Staten van Noord Holland concrete plannen ontwikkeld het grondwaterniveau in 70% van de polder te verhogen tot moeras-niveau. Het midden van de polder, waar de meeste bewoning bestaat, blijft droog. Althans dat beweren de waterhuishoudkundige rapporten.

Wij hebben zo onze twijfels. In de eerste plaats: waarom zou het water niet gewoon zijn weg blijven volgen naar de Horstermeer? Het 'droogblijvende' deel van de polder, waar ook u woont, blijft het diepste punt in de wijde omgeving en water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. De verdroging van de nu bedreigde gebieden gaat dus gewoon door. Dat kan alleen worden gestopt als niet 70, maar 100% van de polder plas-dras wordt. In dat geval moeten u en wij natuurlijk wel tijdig verhuizen. Niet alleen bieden de plannen geen oplossing voor het verdrogingsprobleem, erger nog zij leveren onaanvaardbare risico's op voor de bewoners. Door het gedeeltelijk onder water zetten van de polder kunnen niet vooruit te berekenen veranderingen optreden in de ondergrondse waterhuishouding. Kwelwater dat nu op een aantal plaatsen naar boven komt in de akkers, kan straks zijn weg zoeken onder de fundamenten van uw woning. Niemand kan u de garantie geven dat dit onmogelijk is.

Bij de inspraakprocedure is tot dusver wel de agrarische sector betrokken. Hun standpunt luidt beknopt: 100% onder water of 0%, een tussenvorm werkt niet. De andere bewoners van de polders zijn niet door Provinciale Staten uitgenodigd deel te nemen aan de procedure. Zij worden zelfs niet geinformeerd. Wij hebben gemeend namens een aantal andere polderbewoners (bewonerscomite Horstermeer i.o.) hiertegen te moeten protesteren. Een kopie van de brief vindt u bijgevoegd.

Graag willen wij van u weten of u het eens bent met ons initiatief en of u verdere stappen van het comite wilt ondersteunen. Wilt u daartoe de antwoordbrief invullen. Over een week wordt deze bij u afgehaald.

namens bewonerscomite Horstermeer i.o.,
J. Pleus .

 

Gemeente Wijdemeren