De Statuten van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder


STATUTEN: Bewonersvereniging Horstermeerpolder.
NAAM EN ZETEL: ARTIKEL 1:
1. De vereniging draagt de naam: "BEWONERSVERENIGING HORSTERMEERPOLDER"
2. zij is gevestigd te Nederhorst den Berg.

DOEL EN WERKWIJZE: ARTIKEL 2:
1. De vereniging heeft ten doel: Het behartigen van de belangen van de bewoners in de Horstermeer in de meest ruime zin van het woord.
2. Zij tracht haar doel te bereiken: Met alle wettige middelen.

FINANCIELE MIDDELEN: ARTIKEL 3:
De vereniging tracht haar finaniele middelen te verkrijgen uit:
1. Contributies van de leden.
2. Subsidies en andere bijdragen.
3. Donaties, giften, legaten en erfstellingen.

LEDEN: ARTIKEL 4:
Lid kunnen worden:
1. Alle bewoners van de Horstermeer.
2. Toegelaten natuurlijke personen, woonachtig buiten de Horstermeer, die overwegende belangen hebben in de Horstermeer.
3. De Algemene ledenvergadering stelt nadere voorwaarden vast waaraan de onder sub 2 genoemde leden moeten voldoen.

DONATEURS: ARTIKEL 5:
Onder donateurs wordt verstaan: Personen, bedrijven en instellingen, die, door een jaarlijkse financiele bijdrage, de vereniging ondersteunen.

STEMRECHT: ARTIKEL 6:
Alleen de leden hebben stemrecht.

BESTUUR: ARTIKEL 7:
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 leden. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden zijn de overblijvende leden of is het overblijvend lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.
2. De leden worden op voordracht van het bestuur of de leden gekozen door de algemene ledenvergadering.
3. De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan.
5. Het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derden verbindt.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor 2 periodes herbenoemd worden.

BESLUITVORMING: ARTIKEL 8:
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten, doch tenminste twee maal per jaar. Oproepen geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van 10 dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet medegerekend.
2. Het bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht.
3. Behoudens hetgeen hierna is bepaald ten aanzien van bijzondere besluiten, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is.
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden schriftelijk instemmen met een door een der bestuursleden voorgelegd voorstel.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: ARTIKEL 9:
1. De algemene ledenvergadering is de hoogste instantie in de vereniging. Zij beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid en geeft volmacht aan het bestuur.
2. Minimaal tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden in het voorjaar en najaar.
3. In de voorjaarsvergadering worden het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester behandeld.In de najaarsvergadering wordt de begroting voor het komende boekjaar vastgesteld.
4. Een lid kan zich ter vergadering door een medelid doen vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht.
5. Behoudens hetgeen hierna is bepaald ten aanzien van bijzondere besluiten, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
6. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Het stemmen op de algemene vergadering kan zowel hoofdelijk als schriftelijk geschieden. Stemmingen over personen dienen altijd schriftelijk te geschieden. Overige stemmingen kunnen, op verzoek van tenminste 10 leden, eveneens schriftelijk plaatsvinden.
8. Stemming m.b.t. het benoemen van bestuursleden dient schriftelijk te geschieden. Hij of zij die de meerderheid van stemmen verwerft is gekozen.
9. De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering via schriftelijke stemming. Indien er meerdere kandidaten voor de functie zijn wordt de navolgende procedure gevolgd:
a) Bij meer dan 2 kandidaten: - In de eerste stemming wordt bepaald welke 2 kandidaten de meeste stemmen hebben verkregen. - In de tweede stemming is die persoon gekozen die de meerderheid van de stemmen verwerft.
b) Bij 2 kandidaten: De persoon die de meerderheid van de stemmen verwerft is gekozen. 10. De algemene ledenvergadering benoemt uit de leden 2 personen in de kascommissie, deze personen mogen geen bestuurslid zijn.
11. De algemene ledenvergadering kan een Registeraccountant of Accountant Administratieconsulent benoemen ter controle van de jaarrekening.

KASCOMMISSIE: ARTIKEL 10:
1. De commissie is samengesteld uit 2 personen en 1 reserve lid.
2. De personen worden voor 2 jaar benoemd.
3. Per jaar treedt 1 persoon af, wiens plaats wordt ingenomen door het reservelid.
4. De commissie brengt verslag uit aan de algemeho ledenvergadering en adviseert de algemene ledenvergadering over decharge verlening van het bestuur.

BIJZONDERE BESLUITEN: ARTIKEL 11:
1. Bestuursbesluiten strekkende tot:
a) het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in art.7 lid 5
b) het schorsen of ontslaan van bestuursleden, anders dan op eigen verzoek.
c) het toekennen, wijzigen of intrekken van algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid anders dan het verlenen van een volmacht voor een speciaal doel.
d) het aangaan van rechtshandelingen betreffende een belang van Meer dan vijf duizend gulden ( f. 5.000,--) te boven gaande
e) statuten wijziging of ontbinding.
f) het schorsen van leden, anders dan op eigen verzoek kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal, in functie zijnde, bestuursleden aanwezig is. Besluiten ex sub. 1 a,b,e en f behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht binnen 3 weken, nadat het bestuursbesluit is genomen, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Besluiten ex sub I a,b en f worden door de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen goedgekeurd,waarbij de algemene ledenvergadering het recht heeft om partijen te horen. Besluiten ex sub 1 e worden genomen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen, waarbij twee derde van het aantal leden aanwezig moet zijn. Mocht twee derde van het aantal leden niet aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarbij het voorstel is aangenomen indien minimaal twee derde van de meerderheid aanwezige leden voor het voorstel heeft gestemd.
2) Een schorsing eindigt drie maanden na aanvang, tenzij het bestuur besluit tot verlenging met een periode van ten hoogste 3 maanden. Verlenging van de periode van schorsing kan slechts 1 keer geschieden.
3) Byzondere algemene ledenvergadering. Indien het bestuur dit wenst kan zij, buiten de reguliere ledenvergadering,zoveel ledenvergaderingen uitschrijven als zij wenselijk acht. Oproepen voor deze ledenvergaderingen dienen uiterlijk 2 weken voor de vergadering bij de leden bezorgd te zijn. Indien minimaal 10 % van de leden dit wenst,kunnen zij het bestuur verzoeken een algemene ledenvergadering uit te schrijven.Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een lijst van de namen,adressen en handtekening van de leden die deze byzondere ledenvergadering wensen.De verzoekende leden dienen aan hun verplichtingen jegens de vereniginmg te hebben voldaan. Het bestuur is verplicht de betreffende ledenvergadering te houden binnen 30 dagen, nadat het verzoek bij het bestuur is binnen gekomen.oproepen voor deze ledenvergadering dienen 2 weken, voor de te houden vergadering, bij de leden bezorgd te zijn.

VERTEGENWOORDIGING: ARTIKEL 12:
1) De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of twee andere bestuursleden.
2) Het bestuur is bevoegd aan een of meer derden algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen.

BOEKJAAR: ARTIKEL 13:
1) Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2) Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.

JAARVERSLAG: ARTIKEL:14
1) Jaarlijks voor 1 mei maakt de secretaris een jaarverslag en de penningmeester de balans en de staat van baten en lasten, al welke stukken voor 1 juni aan het bestuur zullen worden aangeboden, eventueel tezamen met een verslag van de benoemde accountant.
2) Goedkeuring door de algemene ledenvergadering geldt als decharge.

LIQUIDATIE: ARTIKEL:15
Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald op welke wijze de liquidate zal plaatsvinden;aan het aanwezige saldo zal een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging.

REGLEMENTEN: ARTIKEL:16
Ter regeling of nadere regeling van bepaalde onderwerpen kan het bestuur reglementen vaststellen. Deze reglementen behoeven de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

SLOTBEPALING: ARTIKEL:17
1) In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2) Het rooster van aftreden zal door het bestuur worden vastgesteld.

 

Statuten