Het Huishoudelijk Reglement van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder


Huishoudelijk reglement Bewonersvereniging Horstermeerpolder.

1 Als lid toe te laten personen woonachtig buiten de Horstermeerpolder.
Kandidaatsleden woonachtig buiten de Horstermeerpolder dienen voor toelating tot de Bewonersverenging te voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden.
- Zij bezitten, pachten of huren onroerend goed in de Horstermeerpolder.
- Binnenkort, maximaal binnen een jaar, zullen zij onroerend goed verwerven, huren of pachten in de Horstermeerpolder.
- Zij hebben familie in de eerste lijn, bijvoorbeeld ouders of kinderen, die wonen in de Horstermeerpolder.

2 Beroepsprocedure inzake het niet toelaten van kandidaatsleden.
- Het bestuur dient binnen 4 weken na binnenkomst van de aanvraag de kandidaat, schriftelijk, gemotiveerd mede te delen, waarom het lidmaatschap is geweigerd.
- Indien het kandidaatslid zich niet met deze beslissing kan verenigen, dient deze binnen 4 weken na dagtekening van de afwijzing schriftelijk aan te tekenen.
- Dit bezwaar dient gericht te worden aan het secretariaat van de vereniging.
- Voor de eerstvolgende ledenvergadering legt het bestuur het bezwaar voor aan de ledenvergadering.
- De ledenvergadering beslist, met meerderheid van stemmen, of het kandidaatslid wordt toegelaten of niet
- De secretaris deelt de beslissing schriftelijk mede aan het kandidaatslid.

3 Commissies
Het bestuur kan commissies instellen. Deze commissies rapporteren aan het bestuur. Het bestuur dient bij het instellen van commissie de volgende regels in acht te nemen.
- De instelling van commissies behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Deze goedkeuring kan zowel vooraf als achteraf aan de algemene ledenvergadering gevraagd worden.
- De commissie dient een duidelijk omschreven taakopdracht te ontvangen van het bestuur.
- De bevoegdheden van de commissie dienen duidelijk omschreven te worden.
- Van elke vergadering,van de commissie dienen notulen gemaakt te worden, die na goedkeuring, aan het bestuur worden overhandigd.

4 Vertegenwoordiging.
Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen personen aanwijzen, die de vereniging naar buiten vertegenwoordigen.
- Deze personen dienen aan duidelijk omschreven taakopdracht te ontvangen.
- Indien noodzakelijk, dienen zij een schriftelijk document te ontvangen, waarin de bevoegdheden zijn omschreven, getekend door de voorzitter en de secretaris.
- Vertegenwoordigers van de vereniging kunnen de vereniging alleen dan t.o.v. derden binden, indien zij daartoe schriftelijk gemachtigd zijn. Deze machtiging dient in overeenstemming te zijn met de statuten en de mandaten, die zijn afgegeven door de algemene ledenvergadering.
- De machtiging voor bindende besluiten wordt afgegeven door het bestuur.

5 Rooster van aftreden bestuur.
Het rooster van aftreden wordt opgesteld door het bestuur.
Bij het opstellen van het rooster dient rekening gehouden te worden met het gegeven, dat de voorzitter, secretaris en of penningmeester niet gelijktijdig kunnen aftreden.
Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, neemt het nieuwe bestuurslid, in het rooster van aftreden, de plaats in van het bestuurslid, dat hij of zij vervangt.

Schema van aftreden tot en met 2008
Het rooster van aftreden wordt opgesteld door het bestuur.
- Bij het opstellen van het rooster dient rekening gehouden te worden met het gegeven, dat de voorzitter, secretaris en of penningmeester niet gelijktijdig kunnen aftreden.
- Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, neemt het nieuwe bestuurslid, in het rooster van aftreden, de plaats in van het bestuurslid, dat hij of zij vervangt.
Schema van aftreden tot en met 2008:

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Voorzitter
( vacant)
x
x
Secretaris
(Patricia Nieuwendijk)
x
x
Penningmeester
(Erik Frima)
x
x
Ledenadministrateur
(Annie Lam)
x
x
Vice-voorzitter
(Martin Vuijk)
x
x
Archivaris
(vacant)
x
x
Lid 1
( Ron Kroone)
x
x
Lid 2
( Jan Siteur)
x
x
Lid 3
( Edward Voshaart)
x
x
Lid 4
( Wil de Graaf)
x
x

 

Huishoudelijk reglement