Doelstelling
De Bewonersvereniging Horstermeerpolder heeft als doelstelling de belangen te behartigen van alle bewoners van de Horstermeerpolder in de meest ruime zin van het woord.

Oprichting

De directe aanleiding tot de oprichting van de vereniging waren de plannen van de Provincie Noord-Holland om in een aanzienlijk deel van de Horstermeerpolder het waterpeil te verhogen, waardoor een z.g. plas-dras gebied onstaat, waarin de natuur zich vrijelijk kan ontwikkelen, en waarvan men tevens een positieve invloed verwacht op de waterhuishouding in de omliggende gebieden buiten de Horstermeerpolder.
Echter, de Horstermeer staat vanouds bekend als een zeer onberekenbaar gebied ten aanzien van de waterhuishouding, de noodzakelijke kennis is niet beschikbaar en de gevolgen van deze plannen voor alle bewoners zijn dan ook niet te voorzien. Om de krachten van de bewoners te bundelen is op 3 januari 1997 de vereniging bij notariele akte opgericht. Dit alles kwam tot stand onder de bezielende leiding van Jan Pleus. Dat de oprichting van de bewonersvereniging resultaat oplevert , bewijst ondermeer de deelname aan de (sub)Gebiedscommmissie Horstermeer van de Landinrichtingscommissie Vechtstreek met 2 leden op een totaal van 9 leden.

Inspraak & overleg

De verenigingsvorm garandeert de leden dat zij in de halfjaarlijkse ledenvergaderingen hun belangen, wensen, vragen en opmerkingen naar voren kunnen brengen, en dat zij invloed hebben op de keuze van het bestuur, dat te allen tijde verantwoording verschuldigd is aan de ledenvergadering.
Uiteraard kunt u daamaast ook altijd een van de bestuursleden benaderen met vragen en of tips. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur niet van alles op de hoogte kan zijn, en uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Door middel van zowel de papieren uitgave van het Poldernieuws als ook de digitale versie op de website zullen de leden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden van lopende en andere interessante zaken.

Financien
De noodzakelijke financiele middelen worden verkregen uit de contributies van de leden. Voor de meeste activiteiten en het normaal functioneren van de vereniging zijn slechts beperkte middelen nodig. Mocht de vereniging in de toekomst echter juridische bijstand nodig hebben, dan zijn reserves noodzakelijk. Tot het zover is houden we de contributie zo laag mogelijk. De contributie bedraagt momenteel slechts 5 euro per lid/ per jaar (meer mag altijd).
Bestuur

Het bestuur bestaat uit Leon Smits, Jan Siteur, Edward Voshaart, Michiel Lam, Lex Bruinhof, Menno Kostelijk, Roderick Baro en Hans Hof.

Statuten
De Vereniging is ingeschreven bij de kamer van Koophandel Gooiland onder nummer V 517899. Onze Statuten kunt u op deze pagina nalezen.
Huishoudelijk Reglement
Ons Huishoudelijk reglement kunt u lezen op een separate pagina
Jaarverslag & jaarrekening
Onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn voor leden opvraagbaar bij onze penningmeester, die u op verzoek graag een kopie toestuurt.